Databehandlingspolicy "GDPR".

 1. Administratör för dina personuppgifter är Eurostal Sp. z o. o. med säte i Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 112, 66-400 Gorzów Wielkopolski; NIP: 5993248669, KRS-nummer: 0000844501.
 2. Kontakt är möjlig på:
 3. Dataskyddet utförs i enlighet med kraven i allmänt tillämplig lag, och lagras på säkrade servrar. Vi respekterar rätten till integritet och vårdar datasäkerhet.
 4. Dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:
  • Genomföra analyser och statistiska undersökningar som säkerställer kontinuerliga förbättringar av tjänster som syftar till att anpassa innehållet till dina behov eller intressen – vilket vi har rätt till enligt art. 6 avsnitt 1 bokstav f GDPR (vårt berättigade intresse är att bedriva forskning för att förbättra de tjänster som erbjuds)
  • Hantera förfrågningar som skickas via kontaktformuläret baserat på ditt samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallande,
 5. Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå ovan nämnda syften, dvs IP, anslutningsdata och data som finns i lämpliga former. Dina uppgifter är inte föremål för profilering, det vill säga automatiskt beslutsfattande baserat på dem.
 6. Personuppgifter behandlas endast av personer som är auktoriserade av oss eller av processorer som vi har ett nära samarbete med. Mottagaren av dina uppgifter (behandlare) kan vara en enhet som agerar på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, det vill säga en enhet som tillhandahåller IT-säkerhetstjänster, en enhet som tillhandahåller CRM-säkerhet, etc.
 7. Personuppgifter kan göras tillgängliga för statliga myndigheter på deras begäran i enlighet med allmänt tillämpliga rättsliga bestämmelser, eller för andra personer och samarbetande enheter – det vill säga underleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, i synnerhet IT, juridiska och andra hjälptjänster (baserat på ingångna avtal om förtroende behandlar personuppgifter).
 8. Personuppgifter kommer att behandlas tills samtycket dras tillbaka. När det gäller datainsamling för statistisk analys och forskning – tills en effektiv invändning görs.
 9. Kom ihåg att du har rätt att:
  • tillgång till innehållet i dina uppgifter – det vill säga du kan få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall kan du:
   få tillgång till dina personuppgifter och få information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, om mottagare eller kategorier av mottagare av dessa uppgifter, den planerade lagringsperioden för dina uppgifter eller kriterierna för att bestämma denna period, dina rättigheter enligt GDPR och rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, källan till dessa uppgifter, automatiserat beslut -skapande, inklusive profilering och de skyddsåtgärder som används i samband med överföringen av dessa uppgifter utanför Europeiska unionen. Dessutom kan du få kopior av dina personuppgifter.
  • rättelse av uppgifter – det vill säga du kan begära att vi korrigerar dina personuppgifter när de är oförenliga med det faktiska tillståndet och att komplettera dem
  • radering av data – det vill säga du har rätt att begära radering av alla eller vissa av dina personuppgifter. Kom dock ihåg att vi inte kan radera vissa uppgifter och vi kommer att informera dig om det behövs.
  • behandlingsbegränsningar – det vill säga du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Om du skickar in en sådan begäran, tills den tas i beaktande, kommer vi att förhindra dig från att använda vissa funktioner eller tjänster, vars användning kommer att innebära behandling av de uppgifter som omfattas av begäran.
  • dataöverföring – det vill säga du har rätt att få dina personuppgifter som du lämnat till oss och sedan skicka dem till en annan personuppgiftsadministratör som du väljer. Du kan också begära att dina personuppgifter skickas direkt av oss till sådan annan administratör. Kom ihåg att vi kommer att utöva dina rättigheter om det är tekniskt möjligt.
  • invända mot behandlingen – det vill säga du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vi behandlar dem utifrån vårt berättigade intresse. Om din invändning visar sig vara berättigad och vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter till den användning du har invänt mot.
  • att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan dess återkallande. Att återkalla ditt samtycke leder inte till några negativa konsekvenser för dig.
 10. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen av den 27 april 2016. Du kan lämna in ett klagomål till ordföranden för dataskyddskontoret . Rätten att lämna in ett klagomål gäller endast lagligheten i behandlingen av personuppgifter.
 11. Vi vill också informera dig om att vi automatiskt samlar in information som finns i cookies .
 12. Du kan när som helst ändra dina webbläsarinställningar för att blockera användningen av cookies eller alltid få information om deras placering på din enhet. Du kan kontrollera andra tillgängliga alternativ i din webbläsarinställningar. Kom ihåg att de flesta webbläsare som standard är inställda på att acceptera att spara filer ( cookies ) på slutenheten.
 13. Webbplatsen har ett Google Analytics-verktyg installerat, som spårar användartrafik på alla undersidor med hjälp av cookies . Information som erhålls med hjälp av detta verktyg delas inte med andra enheter och används endast för statistiska ändamål och för att förbättra webbplatsens användbarhet. Om du vill blockera delning av information om webbplatsaktivitet kan du använda webbläsartillägget: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631
 14. Vi vill informera dig om att ändringar av inställningarna i användarens webbläsare kan begränsa åtkomsten till vissa funktioner på webbplatsen.
 15. Information om webbläsarinställningar finns i dess meny (hjälp) eller på tillverkarens webbplats.